Comunicat de presa – 22.07.2020

Social

Instituția Prefectului Județului Giurgiu vă informează că începând cu
data de 22.07.2020, ora 17.00, se instituie măsura de carantină pentru
localitatea Cartojani din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, în
conformitate cu Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4659201 din 22.07.2020.
Măsura a fost instituită luându-se în considerare situația epidemiologică
din județul Giurgiu, comuna Roata de Jos, localitatea Cartojani, generată de
coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unui număr de 32 de
persoane infectate cu virusul SARS COV-2 prin transmitere comunitară, la o
populație de 3.600 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate
maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare.
În zona de carantină din localitatea Cartojani, comuna Roata de Jos, se
instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată:

În/din zona de carantină din localitatea Cartojani, comuna Roata de Jos,
este permisă intrarea, respectiv ieşirea pentru transportul de marfa,
indiferent de natura acestuia, a materiilor prime şi resurselor necesare
desfăşurării activităţilor economice, precum şi aprovizionării populaţiei pe
baza documentelor justificative care să indice scopul şi destinaţia
transportului.
În/din zona de carantină menţionată este permisă intrarea, respectiv
ieşirea persoanelor care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilităţi publice, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă comunicaţiilor şi transporturilor.
În/din zona de carantină este permisă intrarea, respectiv ieşirea
persoanelor care locuiesc în zona de carantină, care desfăşoară activităţi în
domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, serviciilor de
utilitate publică, energetic, alimentaţiei publice, alimentării cu apă.
comunicaţiilor şi transporturilor, gospodăririi apelor, doar pentru situaţii
excepţionale care ţin de menţinerea serviciilor publice operaţionale.
În/din zona de carantină este permisă intrarea, respectiv ieşirea
persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care activează în
domeniul agriculturii, pomiculturii, creşterii animalelor şi apiculturii, pe baza documentelor justificative emise şi certificate de autorităţile competente, care să ateste natura activităţii, doar pentru desfăşurarea acestor activităţi.

Persoanele mai-sus menționate vor putea părăsi zona de carantină, fie
ca urmare a solicitării angajatorului, fie ca urmare a solicitării persoanelor în cauză cu aprobarea angajatorului, numai după ce obţin aprobarea scrisă a Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Giurgiu.
În/din zona de carantină este permisă intrarea, respectiv ieşirea
materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice
(materiale, financiare, umane), precum si aprovizionării populaţiei, pe baza
documentelor justificative care să indice scopul şi destinaţia transportului.
Toate persoanele prevăzute mai sus vor prezenta autorităţilor
legitimaţia de serviciu (valabilă pentru instituţiile bugetare) sau adeverinţa de salariat eliberată de angajator (valabilă pentru celelalte categorii).
În cadrul adeverinţei eliberate de către angajator, trebuie specificat în
clar următoarele aspecte: datele de contact şi de identificare ale
angajatorului, datele de contact şi de identificare ale persoanei
angajate/salariate, numărul contractului individual de muncă, itinerariul de
deplasare al acesteia între domiciliul şi locaţia în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea de lucru, precum şi necesitatea argumentată a prezenţei
angajatului la locul de muncă şi faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului
epidemiologie.
Persoanele din zona de carantină care necesită asistenţă medicală de
urgenţă în situaţii speciale (ex. chimioterapie, tratament/întreţinere după
chimioterapie, programe naţionale de sănătate etc) în centre medicale/unităţi spitaliceşti specializate, se pot deplasa conform programării. în intervalul orar 06.00-22.00, cu informarea prealabilă a Direcţiei de Sănătate Publică Giurgiu.

Persoanele care intră sub incidenţa prevederilor de mai sus vor
prezenta documente medicale justificative, dovada programării pentru data în care efectuează deplasarea şi declaraţie pe proprie răspundere în care se va preciza traseul deplasării, mijlocul de transport şi datele de identificare ale însoţitorului (dacă este cazul).
Persoanele care intră sub incidenţa prevederilor de mai sus se vor
deplasa numai cu mijloace de transport proprietatea personală sau
proprietatea însoţitorului/ conducătorului auto sau cu autospeciale sanitare.
În interiorul zonei de carantină este obligatorie acoperirea nasului şi a
gurii la ieşirea din casă, în toate spaţiile publice, cu măşti de protecţie.
În zona de carantină se instituie ca măsură obligatorie pentru toate
persoanele care se află permanent sau tranzitează zona în cauză limitarea la maximum a deplasării şi monitorizarea permanentă a respectării acestei
măsuri.

Administratorii şi deţinătorii spaţiilor comerciale din zona de carantină
au obligaţia dotării acestor spaţii cu dispozitive de dezinfecţie a mâinilor pe
bază de alcool.
În zona de carantină, Primăria comunei Roata de Jos va lua următoarele măsuri:
a) asigurarea dezinfecţiei focarelor de infecţie din zona de carantină
prin intermediul unei firme specializate autorizate, sub îndrumarea Direcţiei de Sănătate Publică Giurgiu;
b) colectarea deşeurilor şi procedurile aplicabile pentru asigurarea
funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice (apă curentă, electricitate etc.);
c) distribuirea sacilor menajeri şi pubelelor pentru locaţiile în care au
fost identificate persoane infectate cu COVID-19, deşeurile rezultate urmând a fi colectate, eliminate şi neutralizate de către o firmă specializată
autorizată;
d) asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă
necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei;
e) asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare
tratamentului uzual al populaţiei prin unitatea farmaceutică specifică în
analiza de risc;
f) punerea la dispoziţia persoanelor carantinate a informaţiilor detaliate
referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate, în contextul epidemiologie existent;
g) inventarierea tuturor persoanelor cu domiciliu, reşedinţă ori adresă
declarată în zona de carantină stabilită prin Ordinul Comandantului

Acţiunii şi comunicarea datelor către CJCCI Giurgiu.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, în colaborare cu autoritatea
publică locală, va stabili rute ocolitoare a zonei carantinate şi va informa
populaţia în acest sens (dacă este cazul).
Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu va stabili măsuri pentru medicii de
familie în vederea monitorizării atente a diferitelor categorii de persoane cu risc, cum ar fi: femei gravide, persoane dializate, pacienţi oncologici etc.
Evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică a oportunităţii şi
prioritizării de testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de
Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu, în colaborare cu
autoritatea publică locală, va stabili zona de protecţie şi va informa CJCCI
precum şi alte autorităţi interesate.
Măsurile de ordine publică vor fi asigurate de către Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Giurgiu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu;
Toate măsurile stabilite îşi menţin aplicabilitatea până la revocarea
acestora de către emitent.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul